Тест аз Фанни Хукук

 Саволу чавобхои тести аз фанни хукук ба забони точики. 

test_zakon

1. Шаклҳои асосии пайдоиши давлатро номбар кунед?
    А) афинагӣ, римӣ, олмонӣ
    B) шаркӣ, русӣ, хитой
    C) миёнаасрӣ, суғдӣ, римӣ
    D) замонавӣ, сомонӣ, франсавӣ
2. Нишонаҳои давлатро муайяннамоед.
   A) Ҳокимияти оммавӣ, мавҷудиятиҳудудватақсимотиаҳолидарҳудуд, соҳибихтиёрӣвағункунииандоз
   B) ҳокимиятиоммавӣ, мавҷудиятиҳудуд, қувваҳоимусаллаҳ, судвапрокуратура
   C) Ҳокимияти оммавӣ, мақомоти қонунгузорӣ,  ичроия, судвагирифтаниандоз
   D) ҳокимиятиоммавӣ, мавҷудиятимақомотиқонунгузорӣ, иҷроия, суд
3. Шаклҳои идоракунии давлатро муайян созед.
   A) ҷумҳурӣвамонархия
   B) давлати мусолиҳаи миллӣ
   C) ҷумҳурии президентӣ ва парлумон
   D) давлатидемократӣ, дунявӣваҳуқуқбунёд
4. Чумҳурӣ аз монархия бо кадом сифатҳояш фарқ мекунад?
   A) ҳокимиятидавлатӣбавоситаимақомотеамаликардамешавад, кионҳобамӯҳлатимуайянинтихобкардамешаванд
   B) ҳокимияти давлати ба воситаи мақомоте амали карда мешавад, ки онҳо ба мӯҳлати номуайян интихоб карда мешаванд
   C) ҳокимиятидавлатиӣбавоситаимақомотеамаликардамешавад, кионҳобамӯҳлатимуайянтаъинкардамешаванд
D) ҳокимияти давлати ба воситаи мақомоте амали карда мешавад, ки онҳо бо халқ  робита  надоран
5. Монархия  чи гуна шакли давлатдорӣ аст?
A) Давлат дориест, ки ҳокимияти Олӣ қис манёпуррадарихтиёрисарваридавлатаст
B) давлатдориест, кисарвариҳокимиятииҷроияромонарх(шоҳ, султон, амир, губернаторвағ.) таъинменамояд
C) давлатдориест, ки ҳокимияти иҷроия ва монархро халқинтихоб менамояд
D) давлатдориест, кисарвариҳокимиятииҷроиярохалқинтихобменамояд
6. Сохтори давлатииТоҷикистон чӣ гунааст?
A) унитарӣ (ягона)
B) Конфедеративӣ
C) Федератсия
D) ягонавамустақил
7. ҶумҳурииТоҷикистон аз кадом вақт расман давлати соҳибихтиёр гардидааст?
A) 9 сентябри соли 1991
B) 9 сентябри соли 1990
C) 20 августи соли 1990
D) рӯзи қабули Констититутсияи Тоҷикистон.
8. Соҳибихтиёрии давлат чи маъни дорад?
A) ҳокимиятиолиюягонаваистиқлолиятидавлатӣмебошад
B) нисбати шаҳрвандон ҳокимияти тавоно ва олист
C) ҳудуди ягона, шахсони ҳуқукӣ
D) нисбатидигардавлатҳоҳикимиятиолӣаст
9. Моҳияти давлат дар чи ифода меёбад?
A) доштани парчам, нишон ва суруди  миллӣ доштани Конститутсия, шаҳрвандӣ, марз ва пули миллӣ
B) дар ифодакунии иродаи синфу гурӯҳҳои муайян
C) доштани парчам, нишон ва суруди  миллӣ
D) доштани ҳудуд, пули мили ва шаҳрвандӣ
10 Монархия ба кадоме аз ин мафҳумҳо дахл дорад?
A) ба сиёсати давлатба шакли идоракунии давлат
B) ба сохтории доракунии давлат
C) ба сохти марзию-маъмурии давлат
D) ба сиёсати давлат
11 Давлат аз дигар созмонҳою ташкилотҳо бо чӣ фарқ мекунад?
A) бо аломатҳо, вазифаҳо ва механизми мачбурсозӣ
B) бо доштани пулу марзи миллӣ
C) бо доштанисохтор
D) боқонуният, тартиботиҳуқуқӣвачораандешӣ
12 Шаклҳоидавлатдорииҷумҳуриявиромуайянсозед.
A) ҷумҳурии парлумонӣ ва президентӣ
B) ҷумҳурии федеративӣ
C) ҷумҳурии унитарӣ
D) ҷумҳурии иттифоқӣ
13 Мафҳуми ҳуқуқро кушода диҳед?
A) ҳуқуқнизомиқоидаҳоибаҳамаҳатмиирафторбуда, азтарафидавлатмуқаррар, иҷозатвакафолатдодамешавад
B) ҳуқуқмачмӯиқонунҳоемебошад, кибароиҳамаҳатмист
C) ҳуқуқмачмӯиқоидаҳоирафториодамон, корхонаваташкилотхо
D) ҳукуқмачмӯиқоидаҳоирафтор, кибаҳамаҳатмимебошад
14. Таъинотиасосииҳуқуқдарчиифодамеёбад?
A) дартанзимсозиимуносибатҳоимуҳимиҷамъиятӣ
B) дар ифоданамоии иродаи ҳамаи халқ
C) дарҳифзиманфиатҳоиқонуниишахс
D) дарқабулиқонунҳовадигарсанадҳоимеъёриюҳуқуқӣ
15. Нишонаҳоифарқунандаиҳуқуқаздигарқоидаҳоирафторкадомҳоанд?
A) вобастабатарзиифодаёби, иҷроиш ва оқибат
B) вобаста ба расмигаштанашон
C) аз рўиандозаашон
D) вобастабаиҷроиш
16. Кадомтипҳоитаърихииҳуқуқромедонед?
A) ҳуқуқиғуломдорӣ, феодалӣ, буржуазӣвасотсиалистӣ
B) ҳуқуқи буржуазӣ ва сотсиалистӣ
C) ҳуқуқи ғуломдорӣ ва буржуазӣ
D) ҳуқуқиғуломдорӣ, феодалӣ
17. Намудҳоимеъёриҳуқуқрономбаркунед?
A) манъкунанда, ўхдадоркунанда, ваколатдоркунанда
B) =хдадоркунанда ва манъкунанда
C) ваколаткунанда ва ўхдадоркунанда
D) танзимкунанда, вазифадоркунанда
18. Сарчашмаи ҳуқуқ чист?
A) шаклизоҳирииифодаёбӣвамустаҳкамкуниимеъёрҳоиҳуқуқ
B) урфу одатҳои ҷамъиятӣ
C) шаклҳоигуногунирасмуоинҳоихалқӣ
D) санади мақомоти олӣ
19. Муносибатҳои ҳуқуқи чист?
A) муносибатҳое, кибомеъёрҳоиҳуқуқитанзимкардамешаванд
B) рафторумуносибатҳоиодамон
C) муносибатхои ҳуқуқии одамон
D) муносибатҳое, кивобастабамасъалаҳоиалоҳидаиалоқаиодамонбавуҷудмеояд
20. Субъектҳои ҳуқуқро номбар намоед?
A) ҳамашахсонивоқеӣ, ҳуқуқӣвадавлат
B) шахсонихориҷӣ, ноҳияҳо, ҷамъиятҳоисаҳҳомӣ
C) иттиҳодияҳо, иттифоқи касаба, давлат
D) шахсонивоқеи, корхонаҳоваиттиҳодияҳо
21. Кадомякеазинибораҳонишонаҳоидавлатиҳуқуқбунёдронишонмедиҳад?
A) кафолатҳоиҳуқуқваозодиҳоиинсонвашаҳрванд
B) доштани конститутсия ва шаҳрвандӣ
C) доштани мақомотиолииҳокимиятидавлатц
D) доштанимарзҳоимаъмурӣ
22. Кадоме аз ин чавобҳо дуруст аст? Тақсимоти (таҷзияи) ҳокимият ин:
A) нишонаидавлатиҳукуқбунёдаст
B) рукнҳои давлат аст
C) шохаҳои ҳокимияти давлатӣ аст
D) асосидавлатдорӣмебошад
23. Волоиятиқонунчӣмаънӣдорад?
A) баробарии ҳама дар назди қонун
B) баробарҳуқуқииҳамадарназдиҷамъият
C) баробарҳуқуқии ҳама дар назди давлат
D) баробарҳуқуқииҳамадарназдиҳаётисиёси
24. Бароичӣҳокимиятидавлатӣбашохаҳотақсиммешавад?
A) барои он ки яке аз онҳо ҳокимияти давлатиро сӯиистеъмол накунад
B) барои он ки ҳама дар амали намудани ҳокимият бояд иштирок намояд
C) барои он ки ба ҳама имконият дода шавад то ки иродаи худро ба воситаи ягон шохаи ҳокимият ифода  карда тавонад
D) барои ҳукмронии як синф аз болои синфи дигар
25. Ҳуқуқбаозодиивиҷдонбакадомнамудиҳуқуқҳоишаҳрвандондохилмешавад?
A) ҳуқуқ ва озодиҳои шахсӣ
B) ҳуқуқваозодиҳои сиёсӣ
C) ҳуқуқҳои молу мулкӣ
D) ҳукуқҳои шахс
26. Ҳуқуқва озодиҳои асосии инсон табиӣ, мусодира нашаванда буда, ба ӯ тааллуқ доранд аз мавриди:
A) Таваллуд
B) қобилияти ҳуқуқдорӣ
C) қобилияти амалкунӣ
D) Комилҳуқукӣ
27. Ҳуқуқиинтихоботбакадомнамудиҳуқуқдохилмешавад?
A) ҳуқуқҳоисиёсӣ
B) ҳуқуқ ва озодиҳои фарҳангӣ
C) ҳуқуқииҷтимоӣ-иқтисодӣ
D) ҳуқуқҳои шахсӣ
28. Ҳуқуқбаманзилбакадомгурӯҳиҳуқуқваозодиҳоиинсонвашаҳрвандондохилмешавад?
A) баҳукуқваозодиҳоииҷтимоӣ
B) баҳуқуқуозодиҳоииқтисодиюиҷтимоӣ
C) баҳуқуқваозодиҳоисиёсӣ
D) баҳуқуқваозодиҳоишахсӣ
29. Вазифаҳои конститусионии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистонро номбар кунед?\
A) Риояи Конститусия ва қонунҳо, ҳифзи ватан, ҳимояи манфиати давлат, ҳифзи табиат, ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ, додани андоз, пардохтҳо ва ғайраҳо.
B) Риояи қонунҳо, меҳнати ҳатмӣ, матбуот, озодии сухан
C) боҷ супоридан, таҳсил намудан, риояи Конститусия, шартномаҳо
D) Таҳсил дармактаби Олӣ, хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ, меҳнат намудан
30. Ҳуқуқуозодӣ ва ӯҳдадориҳои шаҳрвандон ба гурӯҳҳои зерин ҷудо мешаванд:
A) ҳуқуқуозодиҳоваӯҳдадориҳоииқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣвашахсӣ
B) ҳуқуқуозодиҳоваӯҳдадориҳоисиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣвафардӣ
C) ҳуқуқуозодиҳоваӯҳдадориҳоииқтисодӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ, маънавӣвафардӣ
D) ҳуқуқуозодиҳоваӯҳдадориҳоииқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, маънавӣвафарҳангӣ
31. Ҳуқуқбамеҳнатякеазмуҳимтаринҳуқуқҳоииҷтимоиюиқтисодиишаҳрвандонмебошад, киондармоддаизайлиКонститутсияиҶумҳурииТоҷикистонинъикосгардидааст
A) моддаи 35
B) моддаи 30
C) моддаи 32
D) моддаи 36
32. Шахсдардоираимуқаррарнамудаиқонундармуассисаҳоитаълимиидавлатӣметавонадбатавриройгонтаълимимиёнаиумумӣ, ибтидоиикасбӣ, миёнаикасбӣваолиикасбӣгирадгуфташудаастдармоддаизериниКонститутсияиҶумҳурииТоҷикистон:
A) моддаи 41
B) моддаи 38
C) моддаи 42
D) моддаи 40
33. Дахлнопазириишахсиятбакадомнамудиҳуқуқхоишаҳрвандонмансубаст?
A) ҳуқуқваозодиҳоишахсиишаҳрвандон
B) баҳуқуқҳое, кидарқонунпешбинӣшудааст
C) ҳуқуқ ва вазифаҳои шаҳрвандон
D) баҳуқуқваозодиҳоисиёсиишаҳрвандон
34. АрзишиОлӣдоштаниинсон, инкишофиозодонавашароитиарзандаизиндагӣазкадомхусусиятидавлатииТоҷикистонбармеояд?
A) аз давлати иҷтимоӣ буданиТоҷикистон
B) аздавлатиҳуқуқбунёдвадунявӣбуданиТоҷикистон
C) аз давлати ягона ва соҳибихтиёр буданиТоҷикистон
D) аз давлати ягона ва демократӣ буданиТоҷикистон
35. Парламенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро нишон диҳед.
A) маҷлиси Олӣ
B) Маҷлиси Олӣ ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
C) Маҷлиси намояндагон ва кумитаҳои Маҷлиси Олӣ
D) Маҷлиси Миллӣ, Маҷлиси намояндагон ва кумитаҳои дахлдори онҳо
36. Маҷлиси Олӣ аз кадом Маҷлисҳо иборат аст?
A) Маҷлиси Миллӣ ва Маҷлиси намояндагон
B) маҷлиси намояндагон ва Маҷлиси халқӣ
C) Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси халқӣ
D) Шӯрои халқӣ ва Маҷлиси халқӣ
37. Маҷлиси Миллӣ ба кадом мӯҳлат интихоб карда мешавад?
A) 5 сол
B) 3 сол
C) 4 сол
D) 10 сол
38. Шакли асосии фаъолияти Маҷлиси Олӣ чӣгунааст?
A) Иҷлосия
B) кор дар Комитети қонунгузорӣ
C) таъсиси комиссияҳои доимӣ
D) таҳияи қонунҳо
39. Кадоме аз инҳо рамзҳои давлатии Тоҷикистон мебошанд?
A) суруди Миллӣ, парчам, нишон
B) нишони давлатӣ, парчам, суруди Миллӣ, пойтахт ва  пули Миллӣ
C) нишони давлатӣ, парчам, ҳудуд
D) парчам, нишони давлатӣ, сурудва пули Миллӣ
40. Як шахс чанд маротиба Президенти ҶТинтихоб шуданаш мумкин аст?
A) ду маротиба
B) як маротиба
C) се маротиба
D) Умрбод
41. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мӯҳлати чанд сол интихоб мешавад?
A) 7сол
B) 6 сол
C) 4 сол
D) 10 сол
42. ҲокимиятидавлатӣдарТоҷикистонбакадомшохаҳоҷудомешавад?
A) қонунгузор, иҷроия, судӣ
B) иҷроия, маҳаллӣ, демократӣ
C) судӣ, ноҳиявӣ, президентӣ
D) қонунгузор, судӣ, парламентӣ
43. Аз сини чандсолагӣ шаҳрвандон ба мансаби Президент интихоб карда мешаванд?
A) Аз 35 боло
B) 35-50 солагӣ
C) 35 -55 солагӣ
D) 25 солагӣ
44. То кунун дар Ҷумҳурӣ чанд Президент интихоб шудааст?
A) 3
B) 4
C) 2
D) 1
45. Суруди миллии Тоҷикистонро кадом мақомот тасдиқ кардааст?
A) мачлиси Олӣ
B) шӯрои Вазирон
C) Президент
D) суди Олӣ
46. АзномиТоҷикистонкадоммақомотҳуқуқисухангуфтанродорад?
A) президент ва Маҷлиси Олӣ
B) мачлиси Олӣ
C) Президент
D) ҳукумат ва Президент
47. Мафҳуми шаҳрвандиро муайян созед.
A) мансубияти шахсро ба ин ё он давлат меноманд
B) алоқамандии давлат ва шахс
C) дар ҳудуди давлат таваллуд шудан
D) баробарҳуқуқии шахс ва давлат
48. МасъалаҳоибатабаиятиҶумҳурииТоҷикистонқабулшудан, баромадан, маҳрумгардиданазтарафимақомотизайлҳалкардамешавад:
A) Президент
B) Ҳукумат
C) вазорати корҳои хориҷӣ
D) маҷлиси Олӣ
49. Таърихи қабули конститутсияҳои Тоҷикистонро муайян намоед?
A) 1929, 1931, 1937,1978,1994
B) 1924, 1929, 1931, 1937, 1992
C) 1930, 1937, 1954, 1977, 1994
D) 1922, 1929, 1936, 1977, 1993
50. КонститутсияиТоҷикистоназҷонибикӣвачӣтаврқабулкардамешавад?
A) бороҳираъйпурсииумумӣазҷонибихалқ
B) мувофиқи талаботҳои муқаррарӣ
C) дар кумитаҳои Маҷлиси Олӣ
D)  аз ҷониби Маҷлиси Олӣ
51. Мӯҳлати ваколати судҳо чанд сол аст?
A) 10 сол
B) 7 сол
C) 5 сол
D) 3 сол
52. Дахлнопазирии судяро кадом мақомот бекор мекунад?
A) мақомоте, ки судияро интихоб ё таъин кардааст;
B) Суди Олӣ
C) Суди конститутсионӣ
D) Прокуратура
53. КайЭъломияиумумииҳуқуқибашаркабулгардидааст?
A) 10 декабри соли 1948
B) 10 декабри соли 1952
C) 20 декабри соли 1972
D) 10 ноябри соли 1980
54. Интихоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро кӣ таъин мекунад?
A) маҷлиси Олӣ
B)  Раиси маҷлиси Олӣ
C) Президент
D) раёсати Маҷлиси Олӣ
55. Дар кадом мавридҳо ваколати Президент пеш аз мӯҳлат қатҳ мегардад?
A) ҳангомивафот, истеъфо, озодшуданвағайриқобилиамалбудан
B) ҳангоми истеъфо, ба нафақа баромадан
C) ғайри қобили амал донистан, бемор будан
D) ба дигар мамлакат сафар намудан
56. Ҳангомивафот, истеъфо, озодшуданвағайриқобилиамалдонистаниПрезидентвазифаиўpo кӣиҷромекунад?
A) раиси Маҷлиси Миллӣ
B) раиси Суди Олӣ
C) сарвазир ё раиси Маҷлиси Миллӣ
D) Сарвазир
57. ҲукуматиҶумҳурииТоҷикистончӣгунамақомаст?
A) мақоми марказии ҳокимияти иҷроия
B) мақоми марказии давлатӣ аст
C) мақоми иҷроияю амрдиҳӣ аст
D) мақоми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аст
58. Шаҳрвандоназсинничандсолагӣҳуқуқиинтихобкарданродоранд?
A) 18
B) 17
C) 16
D) 19
59. Низоми судҳои ҶТ-ро номбар кунед?
A) судиконститутсионӣ, судиОлӣ, судиОлиииқтисодӣ, судиВМКБ, cудиҳарбӣ, судивилоятҳо, судиш. Душанбе, судишаҳруноҳияҳо
B) судиОлӣ, судҳоииқтисодӣ, судҳоиҳарбӣ
C) суди конститутсионӣ, суди маҳаллй, судҳои иқтисодӣ, Суди Олӣ
D) Суди конститутсионӣ, суди арбитражӣ, Суди Олӣ
60. Ҳуқуқи гражданӣ гуфта кадом соҳаи ҳуқуқро меноманд?
A) инсоҳаиҳуқуқмуносибатҳоимолумулкӣвашахсииғайримолумулкиротанзимменамоянд
B) инсоҳаиҳуқуқмуносибатҳоишаҳрвандиробатанзиммедарорад
C) ин соҳаи ҳуқуқ ба муҳофизати моликият равона карда шудааст
D) инсоҳаиҳуқуқ, ҳуқуқимуаллиф, мерос, номвашаънушарафишаҳрвандонробатанзиммедарорад
61. Сарчашмаҳои асосии ҳуқуқи гражданӣ (мадани) -ро номбар кунед.
A) конститутсияи Ҷ Т, кодекси гражданӣ, қонун дар бораи, моликият, хусусигардони ва ғайри давлатикунонии моликият ва щ.
B) меҳнат, кодекси гражданӣ, Конститутсияи ҶТ
C) кодексигражданӣ, қонунгузориигражданӣ, фармонҳоиПрезидент, қарорҳоиҳукумат, қарорҳоимириш. Душанбе
D) кодекси гражданӣ, Кодекси манзили ҶТ, кодекси оила, кодекси замин
62. Субъектҳои ҳуқуқи гражданӣ (мадани) кадомҳоянд?
A) шахсонивоқеӣ, шахсониҳуқуқи, давлат
B) давлат, корхона, ДДМТ, шаҳрвандон
C) шахсони ҳуқуқи, корхона, муассиса ва давлат
D)  шахсониҷисмонӣ, давлат, шаҳрвандон
63. Қобилияти ҳуқуқдорӣчист?
A)  қобилияти дорои ҳуқуқ ва вазифаҳо будан
B) ыобилиятииштирокчӣбудандармуносибатҳоиҳуқуқӣ
C) ыобилиятисоҳибиҳуқуқозодиҳоваӯҳдадорӣбудан acт
D) ыобилиятисоҳибиҳуқуқуӯҳдадориҳобуданроменоманд
63. Қобилиятиамалкуниишахсивоқеӣазкадомвақтбавуҷудмеояд?
A) аз синни 18 солагӣ, ҳангоми ба никоҳ даромадан аз синни 17 солагӣ
B) аз синни 16 солагӣ
C) аз синаи 14 солагӣ
D) аз синни 20 солагӣ
64. Шахси воқеӣ кист?
A) шаҳрвандониҶТ, хориҷиёнвашахсонибешаҳрвандӣ
B) шаҳрвандониҶумҳурииТоҷикистон
C) шахсоне, ки дар ҳудуди давлатӣ алоҳида истиқомат доранд
D) тамоми шахсоне, ки молу мулки муайян доранд
65. Аломатҳоишахсониҳуқуқиронишондиҳед.
A) ягонагииташкилӣ, молумулкиалоҳида, ҷавобгариимустақилимолумулкӣ, азномихуддармуомилотигражданӣиштирокнамудан
B) ягонагии ташкилӣ, ном, нишонаи молӣ, суратҳисоб
C) нишонаимолӣ, ном, мӯҳр, ягонагииташкилӣ, молумулкиалоҳида
D) мутташаккилии ягона, ягонагии хоҷаги, молу мулки алоҳида, ном, нишонаи молӣ
66. Ваколатҳои соҳибмулкро муайян намоед.
A) ҳуқуқӣдоштан, ҳуқуқиистифодабурдан, ҳуқуқиихтиёрдорӣнамудан
B) ҳуқуқиистифодабарӣ, ҳуқуқиихтиёрдорӣ, ҳуқуқихаридуфурӯшнамудан
C) ҳуқуқӣдоштан, ҳуқуқиихтиёрдорӣнамудан, ҳуқуқибадигаршахссупориданвағ.
D) ҳуқуқи доштани моликият, ҳуқуқӣ ба каси дигар додани он
67. Мазмуниҳуқуқимоликиятирокадомваколатҳоташкилмедиҳанд?
A) ҳуқуқисоҳибикардан, истифодабурдан, ҳуқуқиихтиёрдорӣкардан
B) соҳибикардан (доштан), фурӯхтан, истифодабарӣ
C) ҳуқуқи истифода бурдан, ихтиёрдорӣ кардан, доштан
D) соҳибикардан, харидан, фурӯхтан, ҳимояиҳуқуқимоликият
68. Ўҳдадорӣ чист?
A) мувофиқиӯҳдадорӣякшахс(қарздор) ӯҳдадораст, кибафоидаишахсидигар (кредитор) амалимуайянероазқабилисупориданимолумулк (иҷронамуданикор, расониданихизмат, доданипул) иҷронамояд, ёазсодирнамуданиҳаракатимуайянхуддоринамоядвакредиторбошад, ҳуқуқдоразиҷроиинамалиётҳороазтарафиқарздорталабнамояд
B) ин муносибатест, ки шахсро барои содир намудани амалиёти муайян ба фоидаи шахси дигар водор менамояд
C) созишидувазиёдашахсонимуайянмебошад, киазтарафимеъёрҳоиҳуқуқтанзимкардашудааст
D) инчунинмуносибатҳоест, кимувофиқионшахсӯҳдадораст, бафоидаишахсидигарамалероиҷронамояд
69. Шартнома чист?
A) созишидувазиёдашахсонероменоманд, кибоисибавуҷудомадан, тағйирёфтанвақатъшуданиҳуқуқуӯҳдадориҳомегардад
B) созишидуёякчандшахсроменоманд, кибоисипайдошуданиҳуқуқваӯхдадориҳогардидааст
C) созиши байни давлат ва шаҳрвандонро меноманд
D) созишибайнишахсонивоқеъӣваҳуқуқӣ
70. Мазмуни шартномаро чӣ ташкил медиҳад?
A) ҳукуқваӯҳдадориҳоииштирокчиёнион
B) ҳаракатитарафҳо
C) рафтори субъектони ҳуқуқ
D) шарту шароитҳои он
71. Кадомсоҳаиҳуқуқроҳуқуқимеҳнатӣменоманд?
A) маҷмӯи меъёрҳое, ки муносибатҳои ҷамъиятии меҳнатӣ ва муносибатҳои ба он алоқамандро танзим менамояд
B) соҳаи омехтаи ҳуқуқ
C) фаннитаълимӣ
D) соҳаи ҳуқуқи ҶТ
72. Субъектҳоиҳуқуқимеҳнатирономбарнамоед.
A) коркунон (шахсониҷисмони) вакордиҳандагон (шахсониюридикӣ)
B) шахсониҷисмонӣ, воқеӣвакорхона;
C) корхона, муассиса, ташкилот, фирма, колхоз
D) шаҳрвандониҶТ, шаҳрвандони хориҷи, корхонаҳо
73. Асосҳоибавуҷудомаданимуносибатҳоимеҳнатирономбаркунед?
A) қарордодимеҳнатӣ(контракт), ба тарзи воқеӣ ба кор роҳдодан
B) шартномаи меҳнатӣ, соҳиби корхона будан
C) шартномаи меҳнатӣ (созишнома), акти интихоби ё таъин намудан ё ба конкурс гузаштан
D) шартномаи меҳнатӣ, аъзогӣ
74. Сарчашмаҳоиҳукуқимеҳнатрономбаркунед?
A) конститутсия ҶТ, кодекси меҳнати ҶТ аз15.05.1997, қонунҳо, фармонҳои Президент, қарорҳои ҳукумат ва ғ.
B) фармонхои Президенти ҷумҳур ва санадҳои ҳукуматиҶТ
C) конститутсия, қонун, қарор, фармон, оинномаи  колхоз
D) конститусияи ҶТ, қонун,фармонҳои Президенти ҶТ
75. Кӣ соҳибкор шуда метавонад?
A) шахсонивоқеӣваҳуқуқӣ
B) шаҳрвандон, шахсониҳуқуқӣ, шаҳрвандонихориҷӣвабешаҳрвандӣ
C) шахсониюридикӣ(ҳуқуқи), шахсонихориҷӣ
D) шаҳрвандони  хориҷӣ, шаҳрвандони Тоҷикистон
76. Барои ваӣрон кардани интизоми меҳнат чӣ гуна чораҳо андешида мешавад?
A) сарзаниш, танбеҳ, аз кор озод намудан
B) танбеҳ, огоҳӣ, ба кори муздаш кам ё ба вазифаи паст то 3 моҳ гузаронидан
C) сарзаниш, танбеҳ, ба кори муздаш кам ё бавазифаи паст гузарони дан то 3 моҳ, аз кор озод намудан
D) сарзаниш, ҳайфи ту, аз кор озод намудан
77. Кадомеазиншартҳобашартҳоизаруриишартномаимеҳнатӣдохилмешаванд?
A) ҷоикор, функсияимеҳнатӣ, муздимеҳнат
B) функсияи меҳнатӣ, ихтисос, мукофот
C) муздимеҳнат, ҷоиистиқомат, вақтикop
D) касб, ихтисос, музди кор
78. Кадом коркунонро ба изофакорӣ ҷалб намудан манъ аст?
A) ноболиғонито 18 сола, занониҳомиладор, маъюбон, шахсоне, киазистеҳсолотчудонашудадармактабҳоиумумӣёкасбиитехникӣмехонанддаррӯзҳоидарсиашон
B) ноболиғони то 16 сола, занони ҳомила, нафақахӯрон
C) нафақахӯрон, маъюбон, коркуноне, кидармактабҳоиОлӣтахсилменамоянд
D) занони ҳомила ва кӯдакони ширхор доранд
79. Намудҳои вақти дамгирӣ кадомҳоянд?
A) танаффусдарвақтикор, танаффусибайнибаҳсҳоикорӣ, рӯзҳоиистироҳат, рӯзҳоиид, рухсатиҳоиҳарсолаимеҳнатӣрухсатиҳоитаҳсилваиҷтимоӣ
B) рухсатииҳарсола, рӯзинаврӯз, рӯзиид
C) танаффус дар вақти кор, рӯзҳои ид, рухсатии иловагӣ
D) рӯзҳоиистироҳат, рӯзҳоиид, рухсатиҳоиҳарсола
80. Ҳуқуқимаъмурӣгуфтакадомсоҳаиҳуқуқроменоманд?
A) маҷмӯаи меъёрҳои ҳуқуқиро ифода менамоянд, ки муносибатҳои ҷамъиятиро оид ба амалисозии ҳокимияти иҷроия танзим менамоянд
B) инсоҳаиҳуқуқмуносибатҳоишаҳрвандиродоирбаидоракуниидавлативаташкилотҳоиҷамъиятиробатанзиммедарорад
C) инсоҳаиҳуқуқ, ҳуқуқимуаллиф, мерос, номвашаънушарафишаҳрвандонробатанзиммедарорад
D) соҳаиҳуқуқе, киазмаҷмӯимеъёрҳоиҳуқуқӣиборатаст
81. Навъҳоиҷазоимаъмуриромуаррифӣкунед?
A) огоҳӣ, ҷарима, мусодираи предмете, ки воситаи содир кардани ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ гаштааст, маҳрум кардан аз ҳуқуқи махсус, ҳабси маъмурӣ
B) огоҳӣ, ҷарима, маҳрумкарданазҳуқуқимахсус
C) маҳрумкарданазҳуқуқимахсус, бадарғабаҷоимуайян
D) огоҳӣ, ҷарима, маҳрумкарданазҳуқуқипадарӣвамодарӣ
81. Шаҳрванд кай ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешавад?
A) то рӯзи даъват синнааш ба 18 расида бошад
B) 18 солагӣ
C) аз 20 солагӣ
D) аз 17 солагӣ
82. Сунну соли никоҳӣ дар ЧТ;
A) 18 сола
B) 20 сола
C) 17 сола
D) 16 сола
83. Даркадомҳолатҳоақдиникоҳдаршўъбаи ё мақомотиСАҲШ(ЗАГС) бекоркардамешавад?
A) набудани фарзанди ноболиғ, розигии тарафҳо вамавҷуд набудани баҳс оид ба молумулк ва алимент
B) розигии тарафҳо ва мавҷуд набудани фарзанди ноболиғ
C) Розигии тарафҳо ва розигии органи САҲШ
D) набудани фарзанди ноболиғ, розигии органи САҲШ ва розигии тарафҳо
84. Навъҳои моликияти шахсии зану шавҳарро номбар кунед?
A) молу мулки то никоҳ вучуддошта, бо роҳи тӯҳфа ва мерос ба даст даровардашуда
B) молу мулки то никоҳ вуҷуддошта
C) молу мулки бо роҳи қонуни ба даст даровардашуда
D) молу мулки бо роҳитӯҳфа ва мерос ба даст даровардашуда
85. Андозаи алимент барои як фарзанд чӣ қадар аст?
A) 25 фоизи музди кор
B) 18 фоизи музди кор
C) 30 фоизи музди кop
D) 50 фоизи музди кор
86. Ҳуқуқҳои фардии зану шавҳарро номбар намоед?
A) ҳуқуқ ба интихоби насаб, интихоби машғулият ва касб, ҳуқуқи талоқ
B) ҳуқуқ ба интихоби  насаб, рӯёнидани алимент, тақсими молу мулк;
C) ҳуқуқваинтихобинасаб, интихобимашғулиятвакасб, ҳуқуқиталоқ, рӯёниданиалимент
D) ҳуқуқбатақсимимолумулк, интихобимашғулиятвакасб, ҳуқуқиталоқ, рӯёниданиалимент
87. Никоҳ дар кадом мақомоти давлатӣ бақайд гирифта мешавад?
A) дар САҲШ
B) Дар суд
C) дар ҳукумати  маҳаллӣ ва суд
88. Шартҳои бастани никоҳро номбар кунед.
A) розигии тарафайн, ба синну соли никоҳ расидан, ҷой надоштани монеаҳои ақди никоҳ
B) розигии тарафҳо, расидан ба синну соли никоҳӣ
C) розигиимақомотибақайдгирандаиақдиникоҳ, ҷойнадоштанимонеаҳоиақдиникоҳ
D) розигии тарафҳо, розигии падару модар, додани қалин
89. Шартҳое, ки монеаи бастаниақди никоҳ мешаванд, нишон диҳед.
A) дар никоҳ будани яке аз тарафҳо, никоҳи хешони наздик, ғайри қобилияти амал будани яке аз тарафҳо
B) дар дигар никоҳ будани тарафҳо, набудани розигии волидайн, номукаллафӣ
C) хешу табори наздик, номукаллафӣ
D) надоштани молу  мулки муайян, шаҳрванди  хориҷӣ будан
90. Дар кадом ҳолат никоҳ беэътибор дониста мешавад?
A) вайрон кардани принсипи якканикоҳӣ, бо шахси ғайри қобили амал ба никоҳ даромадан, бо хешони наздик ба никоҳ даромадан, бастани никоҳ бо роҳи фиреб, вайрон намудани принсипи ихтиёрӣ, бо шахси ба сини никоҳ нарасида бастани никоҳ
B) вайроннамуданипринсипиихтиёрӣ, вайроннамуданипринсипиякканикоҳӣ, иҷтимоӣ
C) вайрон кардани принсипи ихтиёрӣ, бо роҳи фиреб бастани никоҳ, дар масчид бастани никоҳ
D) вайрон кардани принсипи якканикоҳӣ, никоҳ байни хешовандони наздик, бо роҳи фиреб бастани никоҳ
91. Молу мулки шахсии ҳамсаронро муайян намоед.
A) молу мулке, ки пеш аз никоҳ аз они ӯбуд, молу мулки баонҳо тӯҳфашуда, мерос монда
B) молу мулки тӯҳфашуда, ашёҳои истифодабарии шахс, молу мулки мероси ва ғ.
C) молу мулки дар давраи никоҳ ба дастоварда шуда, молу мулки тӯҳфашуда, чизҳои истифодабарии шахсӣ
D) молумулке, кипешазникоҳҳамсарондоштанд, дардавраиникоҳбатӯҳфаёмеросгирифтаанд, ашёҳоиистифодабариишахсӣ (либос, пойафзолвағ.)
92. Молу мулки умумии ҳамсаронро нишон диҳед
A) молу мулке, ки зану шавҳар дар давраи никоҳ ба даст овардаанд
B) молумулке, кипешазникоҳазониҳаркадомеазҳамсаронбуд, чизҳоиистифодабариишахсӣ
C) молумулке, кизанушавҳардардавраиникоҳбадастовардаанд, тӯҳфаиқимматбаҳо
D) молу мулке, ки пеш аз никоҳ аз они ҳар кадоме аз ҳамсарон буд, молу мулке, ки онҳо дар давраи никоҳ ба дастовардаанд
93. Кадоммақомотшахсроазҳуқуқипадариюмодарӣмаҳрумменамояд?
A) мақомоти  суд
B) мақомоти  суд ва САҲШ
C) мақомоти  минтақавии милиса
D) мақомоти САҲШ
94. Намудҳои андоз кадомҳоянд?
A) андозҳоиумумидавлатӣвамаҳаллӣ
B) андозидавлатӣвағайридавлатӣ
C) андозҳои бевосита ва маҳаллӣ
D) андозҳои бевосита ва давлатӣ
95. Ҳуқуқвайронкунӣ чист?
A) кирдоригунаҳкоронавазиддиҳуқуқие, кибатартимуқарраргардидаиҷамъиятӣ, давлатӣ, ҳуқуқуозодиҳоваманфиатҳоиинсонвашаҳрвандзарармерасонад
B) рафторибаҷамъиятхавфнокест, киҷиноятдонисташудааст
C) кирдоризиддиҳуқуқӣвагунаҳкоронаишахсиқобилизараррасонист, кибатартиботҳоимуқарраршудаиҷамъияттаҷовузкарда, баҷамъиятзарармерасонад
D) кирдорибаҷамъиятхавфнок, гунаҳкоронавазиддиҳуқукӣмебошад, кибаҷамъиятёшахсониалоҳидазарармерасонад
96. Ҷиноят чист?
A) жинояткирдори (ҳаракатёбеҳаракатц ) гунаҳкоронасодиршудааст, боқонуниҷиноятӣманъшуда, дарзеритаҳдидиҷазоқарорёфтамебошад
B) ҷинояткирдорибаҷамъиятхавфнокаст
C) ҷиноят кирдорест, ки лоиқи ҷазост
D) ҷинояткирдоризиддиҳуқуқиест, кибаҷамъиятхавфнокаст
97. Намудҳоиҷиноятҳоидавлатиронишондиҳед?
A) хиёнат ба давлат, ҷосуси, зиёнкори, акти террористи, бетартибии оммави, фош кардани сирри давлати ва ғ.
B) дуздии моликияти давлати, хиёнат ба давлат, акти террористи, тарғиб намудани ҷанг
C) актитеррористӣ, хиёнатбадавлат, тайёркарданёдармуомилотгузарониданипул, бетартибииоммавӣ, фошкарданисирридавлатӣ
D) актитеррористӣ, хиёнатбаВатанвадигарҷиноятҳоидарқонунпешбинишуда
98. Шаклҳои гуноҳ
A) қасдан(бевоситаёбавосита), беэҳтиёти (худбоварӣёбепарвои)
B) қасд, мақсад, ангеза
C) беэҳтиётӣ, худбоварӣёбепарвоӣ, ангеза
D) қасдан, бевосита ё бавосита, алтернативӣ. Номуайян
99. Ҳолатҳое, киҷавобгарииҷиноятиросабукмекунанд
A) бо ихтиёри худ додани товони зарар,содир кардани ҷиноят дар натиҷаи рӯйдодани аҳволи вазнини шахси ё оилавӣ, бори аввал ҷиноят содир кардан, дар ҳолати баромадан аз ҳадди мудофиаи зарурӣ, ҷиноят содир кардани ноболиғ ва ё зани ҳомиладор, самимона пушаймон шудан ё ки омада ба гуноҳи худ иқрор шудан ва ғайра
B) самимонапушаймоншудан, доданитовонизарар, бориаввалҷиноятсодиркардан, аълочиимаорифихалқиҶТбуданвағайра
C) боихтиёрихуддоданитовонизарар, донишҷӯбудан, чорбориаввалҷиноятсодиркардан, самимонапушаймоншуданвағайра
D) додани товони зарар. бори аввал  ҷиноят содир кардан, ифтихорномаи ҶТ доштан
100. Ҳолатҳое, киҷавобгарииҷиноятировазнинмекунанд
A) такроран ҷиноят содир кардан ва ё гурӯҳи муташаккилӣ, бо мақсади ғаразнок ё ки бо дигар хел ниятҳои бад, рӯйдодани ҷиноят бо мақсади ғаразнок ё ки бо дигар хел ниятҳои бад,  дар натиҷаи ҷиноят рӯй додани оқибатҳои вазнин, содир кардани ҷиноят дар ҳаққи шахси хурдсол, кӯҳансол ё шахсе, ки дарҳолати очизию нотавони мебошад, бо сангдилии шадид азоб дода таҳқир кардани шахсияти ҷабрдида ва ғайра
B) азтарафигурӯҳимуташаккилнисбатиноболиғонвапиронсолонсодиркарданиҷиноят, азобууқубатдодан
C) бо сангдили махсус, бо мақсади ғаразнок, хулигани, роҳзани, ғоратгарӣ
D) такроранҷиноятсодиркардан, дарҳолатимастӣсодиркарданиҷиноятбомақсадиғаразнок, ресидивисти
101. Ҷазо чист?
A) ҷазо-чораи махсуси  маҷбуркунии  давлатӣ шуда, ҳангоми содир кардани ҷиноят аз ҷониби суд таъин карда мешавад
B) ҷазо-чораи маҷбуркуни ва тарбияви дошта
C) ҷазо-воситаи махсусест, ки  ҷинояткор ба воситаи татбиқи он тарбия карда мешавад
D) ҷазо-чораидарқонунмуқарраршудабуда, мақсадитарбияишахсродорад
102. Аломатҳои асосии ҷиноят кадомҳоянд?
A)  зидди қонун будани кирдор, исбот кардани гуноҳи айбдор, сазовори ҷазо будани кирдор, хавфи ҷамъияти доштани кирдоp
B) хавфиҷамъиятидоштаникирдор, басиниазтарафиқонунмуқараршударасиданигунаҳкор
C) сазовори ҷазо будани кирдор, хавфи ҷамъияти доштани кирдор ва дигар ҳолатҳои дар қонун пешбини шуда
D) нишонаҳоиҷиноят, кидарКодексиҷиноятипешбинишудаанд;
103. Намуди ҳамиштирокӣ (шарики) дар ҷиноят?
A) далолаткунанда, ташкилкунанда, иҷрокунанда, ёрдамчӣ
B) ёрдамчӣ,  далолаткунанда,  иҷрокунанда, ба охир расонанда
C) иҷрокунанда, оғозкунанда, ташкилкунанда, ёрдамчӣ
D) далолаткунанда, оғозкунанда, иҷрокунанда, ташкилкунанда, ёрдамчӣ
104. Адолати судиро кадом мақомот ба амал мебарорад?
A) Суд
B) суд ва прокуратура
C) вазорати адлия
D) вазорати амнияти Милли, суд
105. Вазифаҳои конститутсионии мақомоти судӣ аз чи иборат аст?
A) аз ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои шахс, манфиати давлат, созмону муассисаҳо ва қонунияту адолат
B) азҳифзиҳуқуқҳоваманфиатҳоиқонуниишаҳрвандон
C) азҳифзиҳуқуқховаманфиатҳоидавлат
D) азҷазододанигунаҳкорон
106. Судяҳодариҷроивазифаҳоихудбакӣитоатмекунанд?
A) танҳо ба қонун
B) ба Президент ва раиси суди Олии ҶТ
C) ба Президент ва раисони судҳои болои
D) ба раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси Олӣва Президенти ҶТ
107. Ғайриқобилиамалэътирофнамуданишахсмумкинаст?
A) дар натиҷаи суст ақлӣё касалии рӯҳи аҳамияти ҳаракатҳои худро нафаҳмад ва ба он роҳбарӣ карда натавонад
B) агар қобилияти меҳнатӣ ва фикрии худро гум карда бошад
C) ҳа, агар бемории тӯлони дошта бошад
D) дарнатиҷаимайзадагӣванашъамандӣётақсикоманияихудваоилаихудробавазъиятидушворимолигузорад
108. Мақоми ёрии ҳуқуқиро таъмин созанда кадом аст?
A) адвокатура
B) адвокатура, суд
C) суд, адвокатура, прокуратура
D) ҳукумати маҳалли, суд
109. Фаъолиятисоҳибкорӣбоқарорикӣқатҳгардонидамешавад?
A) соҳибкор ва суд
B) суд
C) милиса
D) полиси андоз
110. Аломатҳои соҳибкориро номбар кунед?
A) озодии фаъолияти соҳибкорӣ,  ҳавасмандии иқтисодӣ, таваккал хоҷаги ва ҷавобгарии молу мулки, аз номи худ баромад намудан
B) ҳавасмандиииқтисодӣ, таваккал-тиҷоратӣ, молумулкдоштан
C) озодии фаъолияти соҳибкорӣ, даромади шахси гирифтан, аз номи худ баромад намудан
D) ташаббуснокӣ,  бақайдгирифтан,истифодаиқувваикоримуайян, шартномабастан
111. Соҳибкории коллективи дар кадом мақомот ба қайд гирифта мешавад?
A) дар нотариати давлатии ҷои воқеъ гардидаи соҳибкории коллективӣ
B) дар Вазорати молия
C) дар Вазорати кишоварзӣ
D) дар Вазорати адлия
112. Вазифаҳои экологии шаҳрвандон
A) муҳити зист ва табиатро ҳифз намояд, аз об, чангал, замин эҳтиёткорона  истифода барад
B) боигариҳоитабиироэҳтиёткоронаҳифзнамояд
C) вазифадораст, киҷангалвадарахтҳороҳифзнамоядвағайра;
D) вазифадорасттабиат, муҳитизистроҳифзнамояд, ҳуқуқваманфиатҳоиқонуниидигариинсонровайроннанамояд
113. Намудҳои ҷавобгарии экологӣ
A) интизоми, маъмури, ҷинояти, гражданӣ-ҳуқуки, моддӣ
B) ҷиноятӣ, меҳнатӣ, маъмурӣ
C) гражданӣ, заминӣ, интизомӣ
D) интизомӣ, моддӣ, экологӣ
114. Бароикадомҳуқуқвайронкуниҳоиэкологӣҷавобгариимаъмурӣбавуҷудмеояд?
A) ифлос кардани обанборҳо, замин, ғайриқонуни машғул шудан ба кор
B) барои ифлос намудани муҳити зист, вайрон намудан, зарар расонидан ва несту нобуд кардани объектҳои табиӣ, ичро накардани қарорҳои мақомоти контролии экологӣ
C) ифлос шудани об, замин, ҷангал, ҳавои атмосфера, шикори моҳӣ;
D) ғайриқонунибуриданидарахтон, сайдимоҳӣвағайра
115. Бароикадомҳуқуқвайронкуниҳоиэкологӣҷавобгарииҷиноятӣбавуҷудмеояд?
A) ифлос кардани обанборҳо, ҳаво, замин, ғайриқонунӣмашғул шудан ба сайди моҳӣва дигар ҳайвонотҳои обӣ,  шикори ғайриқонунӣ, ғайриқонуни буридани дарахтон ва ғайра
B) ифлос кардани муҳити зист, несту нобуд кардани объектҳои хоҷагӣ
C) шикориғайриқонунӣ, ичронакарданиқарордодҳоимақомотиконтролиэкологиихунукназари, сайдимоҳӣ, шикордармамнӯъгоҳҳо
D) ғайриқонунибуриданидарахтон, сайдимоҳӣвағайра
116. Суди конститутсиони аз чанд нафар иборат аст?
A) 7 нафар
B) 10 нафар
C) 20 нафар
D) 9 нафар
117. Прокурори генералии Точикистон ба мӯҳлати чанд сол таъин мегардад?
A) 5 сол
B) 6 сол
C) 3 сол
D) 2 сол
118. Прокуророни вилоят, шаҳру ноҳияҳоро кӣ таъин ва озод мекунад?
A) прокурори генералӣ
B) маҷлиси Олӣ
C) маҷлиси Миллӣ
D) Президент
119. Асосҳоиқатъгардиданишартномаимеҳнатӣботашаббусикорфармо
A) барҳамдоданикорхона, муассиса, ташкилот,  камкарданишумораёштатикоркун, номувофиқбуданикоркардёхизматчӣбавазифаиишғолкардаёбакорииҷрокардаистодааш, мунтазамвайронкарданиӯҳдадориҳоимеҳнатӣ, бесабабиузрнокбакорҳозирнашудан, дарҳолатимастиёсархушӣбакоромадан,  дарҷоикорсодиркарданидуздиимайда,  якмаротибадағалонавайронкарданиқонунгузориимеҳнати, азтарафироҳбароникорхонасодиркарданикирдориғайриахлоқиазҷонибикорманде, кивазифаҳоитарбиявироиҷроменамояндвағайра
B) даъватваёдохилшуданбахизматиҳарбӣ, маҳрумшуданазозодӣ, барҳамхӯрданикорхона, прогул
C) барҳам  хӯрдани корхона, кам кардани штат, мунтазам вайрон кардани ӯҳдадориҳои меҳнати, прогул, ҳукми суд
D) баҷоипештарабарқарорнамуданикас, кипешдаронҷойкормекард, босабабиузрнокдардавоми  4 моҳбакорнаомадан, прогул, қарорииттифоқикасаба
120. Қобилиятиҳуқуқдорикадомвақтбарҳаммехӯрад?
A) аз лаҳзаи вафот
B) ҳангоми бастани аҳди никоҳ
C) пас аз лаҳзаи ба синни 60 солаги расидан
D) аз лаҳзаи ҳабси пешакӣ
121. ҶумҳурииТоҷикистон чи гуна давлат аст?
A) давлатисоҳибихтиёр, демократи, ҳуқуқбунёд, дунявӣваягона;
B) давлати федеративӣ, дунявӣ, соҳибихтиёр
C) давлати сотсиалистӣ, демократӣ ва ягона
D) давлати унитарӣ, ичтимоӣ ва халкӣ
122. Дар кадом ҳолатҳо ақди никоҳ дар мақомоти суд бекор карда мешавад
A) мавҷудиятифарзандиноболиғвапайдоишибаҳсоидиалимент, норозигииякеазтарафҳобабекоркарданиникоҳ, баҳсимолумулкӣ
B) розигии тарафҳо ва мавҷуд набудани фарзанди ноболиғ
C) набудани фарзанди ноболиғ, розигии тарафҳо вамавҷуд набудани баҳс оид ба молу мулк ва алимент
D) розигиитарафҳоварозигиимақомотиСАҲШ
123. МақомотекисиёсатихориҷиикишварроберуназмарзиТоҷикистонамалӣмегардонад, нишондиҳед?
A) тавассути сафоратхонаҳо, консулгари ва намояндагии дипломатӣ
B) тавассути вазорати корҳои хоричӣ
C) тавассути Ҳукумати ҷумҳури ва Вазорати корҳои хоричӣ
D) тавассути ҳамаи мақомоти давлатӣ
124. КадомеазинсанадҳоасосҳоиҳуқуқиифаъолиятиПрезидентиҶумҳурииТоҷикистонромуқаррарменамоянд?
A) конститутсия, қонунҳои контитутсиони ва чори
B) конститутсия ва дигар санадҳои зерқонуни
C) конститутсия ва ҳамаи қонуну қарорҳои Парламент
D) қонунҳо ва фармонҳои Президент
125. Кадоме аз ин мақомот ба ҷумлаи мақомоти марказии идоракунии давлатӣ  дохил мешаванд?
A) ҳамаивазоратҳо, кумитаҳоидавлатиагентиҳоваидораҳоидавлатиимарказӣ
B) ҳамаи кумитаҳои давлатиӣ
C) ҳамаи вазоратҳо ва кумитаҳои давлатӣ
D) ҳамаивазоратҳо
126. Қонуният чист?
A) аниқвабечунучароиҷрокарданиқонунҳоаз ҷонибиҳамаимақомотҳоидавлати, корхонаҳо, шахсонимансабдорвашаҳрвандон
B) аниқвабечунучарориоякарданиКонститутсия
C) риояи Конститутсия ва дигар қонунхое, ки давлат қабул менамояд;
D) аниқвабечунучароичрокарданиқонунҳоазҷонибиҳамаигражданинховаташкилотҳо
127. ЭъломиядарбораиистиқлолиятиҶумҳурииТоҷикистонкайқабулшудааст?
A) 24августи соли 1990
B) 9 сентябри соли 1991
C) 10 октябри соли 1993
D) 4 октябри соли 1992
128. Ҳангомивафот, истеъфо, озодшуданвағайриқобилиамалдонистаниПрезидентвазифаиўpo кииҷромекунад?
A) раиси Маҷлиси Миллӣ
B) раиси Суди Олӣ
C) сарвазир ё  раиси Маҷлиси Миллӣ
D) Сарвазир
129. АсосииқтисодиётиТоҷикистонрочӣташкилмедиҳад?
A) шаклҳои гуногуни моликият
B) моликияти давлатӣ
C) моликияти чамъиятӣ
D) моликияти ташкилотҳои ҷамъиятӣ
130. Ба мақомоти худидора дар маҳалҳо ки роҳбари менамояд?
A) раиси ҷамоат
B) раиси маҳалла
C) раисони маҳалла ва ҷамоат
D) раисониҷамоат, маҳалла, шахр, ноҳия

Тести мувофиқоварӣ

1.  Шаклҳои давлат
A) Мафҳуми асосӣ 1. шакли идоракунӣ, шакли сохти давлатӣ, режими сиёсӣ
B) шакли идоракунӣ 2. монархия, ҷумҳурӣ
C) шакли сохти давлатӣ 3. унитарӣ, федеративӣ, конфе деративӣ
D) режими сиёсӣ 4. демократӣ ва ғайри демократӣ
5. сиёсӣ ва илоҳӣ
2. Шакли сохти давлатӣ кадомҳоянд?
A) мафҳуми асосӣ 1. аз рўи ҳудуд ташкил шудани ҳокимияти давлатӣ, таносуби давлат ҳамчун воҳиди бутун бо қисмҳои таркибиашро дорад.
B) давлати унитарӣ (ягона) 2. ин давлати мутамаркази яклухте мебошад, ки воҳидҳои маъмурию ҳудудии он (вилоятҳо, музофотҳо, ҳавзаҳо ва ҳоказо) вазъи воҳиди давлатиро надоранд, дорои ҳуқуқҳои мустақил нестанд
C) давлати федеративӣ 3. ин давлати мураккаби иттифоқиест, ки қисмҳои он (ҷумхуриятҳо, иёлотҳо, заминҳо, кантонҳо ва монанди инҳо) давлат ё воҳидҳои давлатӣ мебошанд, ки соҳибистиқлоланд
D) давлати  конфедеративӣ 4. ин иттиҳоди давлатҳои муста кил буда, барои расидан ба ягон мақсади муайян ташкил мешавад.
5. маҷмўи тарз ва усулҳоест, ки бо ёрии онҳо ҳокимияти сиёсӣ (давлатӣ) дар мамлакат ба амал бароварда мешавад.
3. Шакли идоракунии ҷумҳуриявӣ
A) мафҳуми асосӣ 1. дар он ҳокимияти давлатӣ ба воситаи мақомоти ба муддати муайян интихобгардида ба амал бароварда мешавад
B) ҷумҳурии парламентӣ 2. сардори давлат аз ҷониби парламент интихоб карда мешавад; ҳукумат аз тарафи парламент ташкил карда шуда ва дар назди вай ҳисоботди ҳанда  аст.
C) ҷумҳурии президентӣ 3. сардори давлат на аз ҷониби парламент, балки аз ҷониби ҳайати (коллегияи) интихобкунандагон ё бевосита худи аҳолӣ интихоб карда мешавад.
D) ҷумҳурии омехта 4. сардори давлат бевосита аз ҷониби аҳолӣ интихоб карда мешавад; ҳукуматро прези-дент ташкил мекунад ва дар назди вай ҳисоботдиҳанда аст
5. ҳокимияти оли пурра ва ё қисман дар дасти сардори давлат
4. Асосҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва маънавию сиёсии давлатӣ ҳуқуқбунёд  кодомҳоянд? 
A) асоси иқтисодии давлати ҳуқуқбунёд 1. муносибатҳои истеҳсоли мебошанд, ки дар заминаи  гуногунии тарзи истеҳсолот ва гуногуншаклии моликияти (давлатӣ, ҷамъиятӣ, иҷоравӣ, шахсӣ, саҳҳомӣ, кооперативӣ ва ғайра) баробарҳуқуқ ва аз ҷиҳати юридики як хел ҳифзшуда ба вуҷуд омадааст.
B) асоси иҷтимоии давлати ҳуқуқбунёдро 2. ҷамъияти шаҳрвандии худидоракунанда ташкил менамояд, ки шаҳрвандони озод паҳнкунандаҳои прог ресси ҷамъиятиро муттаҳид мекунанд.
C) асоси маънавии давлати ҳуқуқбунёд 3. аз принсипҳои умумибашарии инсондўсти ва адолат, баробарӣ ва озодии шахсият, шаъну шарафи он иборат мебошад.
D) асоси сиёсии давлати ҳуқуқбунёд 4. ҳуқуқи шаҳрванд ба иштирок дар ҳаёти сиёсӣ ва идораи давлатӣ, бо ҳуқуқи ў ба муттаҳид шудан дар ташкилотҳо алоқаманд мебошад
5. муносибатҳои истеҳсоли мебошанд, ки дар заминаи  гуногунии тарзи истеҳсолот ва гуногуншаклии моликияти (давлатӣ, ҷамъиятӣ, иҷоравӣ, шахсӣ, саҳҳомӣ, кооперативӣ ва ғайра) баробарҳуқуқ ва аз ҷиҳати юридики як хел ҳифзшуда ба вуҷуд омадааст.
5. Таснифоти ҳуқуқу  озодиҳои инсон ва шаҳрванд.
A) ҳуқуқу озодиҳои фардӣ 1. ҳуқуқ ба ҳаёт, ному насаб, қадру қиммат,дахлнопазирии манзил
B) ҳуқуқу озодиҳоии иҷтимоӣ 2. ҳуқуқи оилавӣ, меҳнатӣ, таъминотиичтимоӣ, истироҳат, саломатӣ, тахсил
C) ҳуқуқу озодиҳои сиёсӣ 3. ҳуқуқи иштирок дар ҳаёти сиёсӣ ва идораи давлатӣ, ҳуқуқи интихоб шудан ва интихоб кардан
D) ҳуқуқу озодиҳои иқтисодӣ 4. ҳуқуқ ба моликиятдорӣ ва меросгузорӣ машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ
5. ҳуқуқи сафар ба давлатҳои хориҷа ва интихоби шаҳрвандии он ҳуқуқ ба моликиятдорӣ ва меросгузорӣ машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ
6. Мақомоти ҳокимияти давлатиро нишон диҳед.
A) мақомоти қонунгузорва намояндагӣ 1. Маҷлиси  Олӣ
B) ҳокимияти иҷроия 2. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
C) ҳокимияти оммавӣ 3. мақомоти худидораи маҳаллӣ
D) Ҳокимияти  судӣ 4. сохтори судии Ҷумҳурии Тоҷикистон
5. ҳокимияти президентӣ
7. Cарчашмаҳои  асосии ҳуқуқи инсонро нишон диҳед.
A) қонуни асосии давлат 1. конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
B) қонунҳои конститутсионӣ 2. қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон « Дар бораи шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон
C) қонунҳои ҷорӣ 3. қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муроҷиати шаҳрвандон»
D) Кодексҳо 4. кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ
5. санадҳои зерқонунӣ
8. Ҳуқуқ ва вазифаҳои шахсии ҳамсарон 
A) ҳуқуқи интихоби насаб. 1. мувофиқи қонунгузории оилавии Ҷумҳурии Тоҷикистон зану шавҳар ҳангоми бастани никоҳ аз рўи хоҳиши худ насаби яке аз ҳамсаронро ба сифати насаби умумии худ интихоб мекунанд, ё ҳар кадоми онҳо насаби пештараи худро нигоҳ медоранд.
B) ҳуқуқи интихоби машғулият ва касбу ҳунар. 2. дар интихоби машғулият ва касбу кор зану шавҳар баробаранд
C) ҳуқуқи интихоби ҷои истиқомат. 3. зану шавҳар дар интихоби ҷои истиқомат озод мебошанд.
D) Ҳуқуқҳои ҳалли масъалаи ҳаёти оилавӣ ва тарбияи фарзандон. 4. ҳуқуқи зану шавҳар дар ҳалли масъалаҳои ҳаёти оилавӣ ба қатори ҳуқуқҳое дохил мешаванд, ки ҳар рўз дар оила амалӣ мегарданд
5.  ҳуқуқи зиндагӣ кардан пеш аз бастани ақди никоҳ
9. Вазифаҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ
A) мафҳуми асосӣ 1. вазифаҳои ҳуқуқи ҷинояти дар моддаи 2-и Кодекси ҷинояти муқарар шудаанд
B) вазифаи ҳифзкунанда 2. хукуку озодихои инсон ва шахрванд, амнияти чамъияти ва саломатии ахолии, мухити зист, тартиботи чамъиятиро ҳифз мекунад
C) вазифаи тарбиякунанда 3. шаҳрвандонро дар руҳияи риояи Конститутсия ва қонунҳои ҷумҳури тарбия мекунад
D) вазифаи пешгирикунанда 4. пешгирии ҳама намуди ҷиноятҳо
5. ҷавобгариро оиди ҷиноятҳои содиршуда ҳис намекунад.
10. Принсипхои ҳуқуқи ҷиноятӣ
A) принсипи қонуният 1. ҷиноят будани кирдор, сазовори ҷазо ва оқибатҳои дигари ҳуқуқии ҷиноӣ будани онро танҳо Кодекси ҷинояти муайян менамояд.
B) принсипи баробарӣ дар назди қонун 2. ашхосе, ки ҷиноят содир намудаанд, қатъи назар аз ҷинс, наҷод, миллат, шаҳрвандӣ, забон, муносибат ба дин ва дигар ҳолатҳо дар назди қонун баробаранд ва бояд ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шаванд.
C) принсипи ногузирии ҷавобгарӣ 3. ҳар шахсе, ки ҷиноят содир намудааст, бояд таҳти ҷазо қарор гирад ё нисбати ў чораҳои дигари дорои хусусияти ҳуқуқии ҷиноии дар Кодекси ҷинояти пешбинишуда татбиқ гардад
D) принсипи ҷавобгарии фардӣ ва гунаҳгорӣ 4. ҳеҷкас таҳти ҷавобгарии ҷиноятӣқарор гирифта наметавонад ба ҷуз аз кирдори (ҳаракат ё баҳаракатӣ) шахсии худ.
5. дар ҳолати содиркунии ҷиноят касе ба ҷавобгарӣ кашида намешавад .
11. Намудҳои ҷавобгари барои ҳуқуқвайронкунӣ дар соҳаи экология
A) ҷавобгарии интизомӣ 1. нисбати шахсони вазифадор дар соҳаи экология, ки вазифаи худро хунукназарона иҷро мекунанд истифода бурда мешавад.
B) ҷавобгарии гражданӣ 2. дар ҳолати расонидани зарари моддӣ ва барои рўйпўш кардани он зарар тадбиқ карда мешавад
C) ҷавобгарии маъмурӣ 3. барои худсарона истифода бурдан ва ё аз они худ кардани қитъаҳои замин, ки аз ин ҳуқуқи давлат ба замин халалдор мешавад, ҳангоми набудани аломати
D) ҷазои ҷиноятӣ 4. ҷиноят дар натиҷаи расонидани зарари вазнин ба ҷамъият, давлат, муҳити атроф тадбиқ карда мешавад
5. дар ҳолати вайрон кардани  қоидаҳои меҳнат.
12.  Нишонаҳои асосии давлати ҳуқуқбунёд чунинанд: 
A) волоиятиқонун, 1. яъне эътибор ва нуфузи олии қонун дар тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ
B) вобаста будани давлат ва мақомоти он ба қонун, 2. яъне давлате, ки қонун баровардааст, ҳақ надорад онро худ вайрон кунад
C) кафолатиҳуқуқваозодиҳоишаҳрвандон 3. таъмини дахлнопазирии озо- дии шахс, ҳуқуқу манфиатҳо, шаъну шарафи шаҳрвандон, ҳифз ва таъминоти онҳо
D) тақсимоти ҳокимияти давлатӣ 4. ба се шохаи нисбатан алоҳида ҷудо кардани ҳокимияти ягонаи давлатӣ
5.  супоридани андоз вазифаи муқаддаси шаҳрванд.
13. Фаъолияти мақомотҳои давлатӣ
A) Маҷлиси  Миллӣ 1 фаъолияташ даъватӣ
B) Маҷиси Олӣ 2 парламенти  Ҷумҳурии Тоҷикистон
C) Маҷлиси намояндагон 3 фаъолияташ касбӣ ва доимоамалкунанда
D) Мадҷлиси  вакилони маҳаллӣ 4 буҷети маҳалиро тасдиқ намуда, оиди  иҷроиши он ҳисобот медиҳад.
5 фаъолияташ  доимо амалкунанда ва даъватӣ
14. Соли қабули Конститутсияҳо мамлакатхои гуногун
A) Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 1. соли 1994
B) Конститутсияи И.М.А. 2.  соли 1787
C) Конститутсияи Франсия 3. соли 1791
D) Конститутсияи Росия 4. соли 1977
5. соли 1991
15. Соҳаҳои  ҳуқуқ
A) ҳуқуқи конститутсионӣ 1. муносибатҳое, ки сохтори конститутсионӣ
B) ҳуқуқи гражданӣ 2. муносибатҳои молу мулкиро меомўзад
C) ҳуқуқи меҳнатӣ 3. муносибатҳое,ки байни корманду корфарморо ба танзим медарорад
D) ҳуқуқи ҷиноятӣ 4. кирдори ҷиноятӣ ва татбиқ намудани ҷазоро меомўзад
5.  муносибатҳои оилавиро меомўзад
16. Мўҳлати фаъолияти президент ва шахсони мансабдори давлатӣ.
A) мўҳлати фаъолияти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. 1. 7 сол
B) мўҳлати фаъолияти Маҷлиси Миллӣ 2. 5 сол
C) мўҳлати фаъолияти Маҷлиси намояндагон 3. 5 сол
D) мўҳлати фаъолияти судяҳо 4. 10 сол
5. 6 сол
17. Таснифоти  ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд
A) ҳуқуқи дахлнопазирии манзил 1. ҳуқуқҳои иҷтимоӣ
B) ҳуқуқи  ташкили оила 2. ҳуқуқҳои шахсӣ
C) ҳуқуқ ба муттаҳидшавӣ 3. ҳуқуқҳои  иқтисодӣ
D) ҳуқуқ ба моликият 4. ҳуқуқҳои сиёсӣ
5. ҳуқуқҳои маънавӣ
18. Бобҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро нишон диҳед
A) Маҷлиси олӣ 1. боби 3
B) Ҳукумат 2. боби 5
C) Суд 3. боби 8
D) ВМКБ 4. боби 7
5. боби 10
19. Асосҳои сохтори конститутсиониро нишон диҳед
A)  давлати ҳуқуқбунёд 1. волоияти қонун ва баробарии ҳама дар назди он
B) давлати демократӣ 2. ҳокимият дар дасти халқ
C) давлати  соҳибихтиёр 3. дахлнопазирии дохилӣ ва  беруни
D) давлати иҷтимоӣ 4. барои ҳар як инсон шароити зиндагии арзанда ва инкишо-фи озодонаро  фароҳам меоварад
5.  ҳокимияти шахсони мансабдор
20. Вазифаҳои конститутсионии шаҳрвандон
A) моддаи  42 1. дар Тоҷикистон ҳар шахс вазифадор аст, ки Конститутсия ва қонунҳоро риоя кунад
B) моддаи  43 2. ҳифзи ватан, ҳимояи манфиати давлат, амният ва иқтидори мудофиавӣ
C) моддаи  44 3. ҳифзи табиат, ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ  вазифаи ҳар як шахс мебошад
D) моддаи  45 4. додани андоз ва пардохтҳо,ки қонун муайян кардааст, вазифаи ҳар кас мебошад.
5. ҳифзи қонунҳои байналхалқӣ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментарии