Саволу чавоб аз фанни география – тест саволхо

Ба тарики тести узаронидани аттестатспяи хатм ва ач спнфхои ба сннфтутаронн дар муасснсахон тахсплотп умумшт ҷумҳурй бо максадн ҷустуҷӯи роххоп бехгар кардани усудҳон таълпм. муайян намуданн дараҷан донпш ва пешрафтн хонандагон. баланд бардоштанп масъулияти омӯчгорон ва ошкор намудани камбудию норасоихо дар ҷараённ таълим бо начардошти ворид гардндан ба фачои ягонаи тахсилот ва навсочии мачмуни таҳсилот ҷорп карда шуда, ба ташаккулн ҷахонбннии нлмин хонандагон ва омодагии онхо барои дохил шудан ба муассисахон тахснлотп касбӣ мусоидат менамояд.
Ба тарзи тестн гучаронидани аттестатсияп ха гм ва ач сннф ба синфгучаронӣ яке ач шаклхои очмудашудатг аттестатсия ба хпсоб рафта, дар низоми тахсилоти ҷахонӣ роиҷ мебошад, ки он бартарп ва афчалияти худро ач дигар шаклхои аттестатсия ба хубп собпт намудааст.
Соли равон хатмкунандагони сннфхон 9, 11 ва хонандагонн спнфи 10 аттестатсияи хатм ва аттестатсияи ач синф ба синфгучарониро ач баъче фанхои таълими ба шакли тестн месупоранд.
Дар доираи барномаи таълпмн ач хар фанне, ки ба аттестатсияи дохил карда шудааст (бароп фанхое, ки ба шаклп тестн аттестатсия муайян шудааст), саволноман тестй дар 5 вариант, ки хар вариант иборат ач 25 савол мебошад. таҳия ва пешниход карда мешавад.
Саволу масъалахои тест а ч навъҳои черин иборат аст:
Саволхо бо интнхоби як ҷавоби дуруст. Дар ин навъ барои хар савол чор варианти ҷавоб дода мешавад, ки танҳо яктоаш дуруст аст.
Саволхо барои муайян кардани мувофикат. Дар чунин навъи савол, ки дар сутунп якум дода шудааст, ач сутунн дуюм ҷавобн мувофик ва дуруст интихоб карда мешавад.
Барои фанхои таърихи халки точик ва ҳукуки инсон 20 саволномаи тестӣ бо интпхоби як чавобп дуруст, 5 тестн

Фамк:! Гсографияи таоин чиро меомӯтнд’)
Л) Табнатн сатхи Замннро:
В) Кншвархо ва мам.такатхоро:
С ) С ансрахо ва снторахоро.
[)) Мннгакахон кадони о.тамро.
2. НОҒ1-П Вартоб каГ! сохта шудааст’’
Л)содн 1937: В)содп 1970 :
Осодп 1936: О)содп 1939.
3 Дар харптап снёспн чахон чанд давдат чойгпр шудааст?
Л) 240; В) 257; С) 230: I)) 223.
4. Рӯш ач хама даро ггарпнп сод дар нпмкураи шимоди кадом руа ас г’.’
Л) 21 июн; В) 22 июн: С) 24 пюн: О) 23 пюн.
5. Канади кадонтарини Су >с ба кадом давдат тааддук дорад?
Л) Лрабистони СаудП? В) Қуваит;
С) Орон; О) Мпсрн Лраб.
6. Нахустин Қонун онди мухптн зист дар кадом давдат кабуд карда шудааст?
Л) Одмон; В) Франсия; С) ИМА; О) Ангдня.
7. Қаторкӯҳи дарозтарннн дунё кадом аст?
Л) Кордндер; В) Ҳнмодоп; С) Лнд; О) Тпёншон.
8. Пиряххои Антарктпда чанд фончи нури Офтобро акс мекунанд’’
’Л) 80% В) 75% С) 90% I)) 83%
9. Лнсамбдеян Генералин Созмонп Миллалп Мутгахид кадом сол дар бораи бархам заданП гояҳоп нажодпарастП шартномаи баПналхалқиро ба имзо расонид.’
А)солн 1961: В) соли 1967; С) содп 1965; 1))солп 1964.
10. Ҳароратн сатҳи Зампн то чанд дарача хунук шуда буд?
А) -73=С: В) -77,6°С; С) -88.3°С; Г)) -64″С7
11 Пдатформаи Хитон-Корея дар кадом кпсмп Оспс чопгнр шудааст? Л) Оспён Ҷанубй: 13) Оснён Шаркн;
6
Сомонаи бехтарин
www.oktj.ru
С) Оснёп Ҷанубу Ғарбӣ: О) Оснён Марка»п.
12. Як гсктар чангалп борони ба хаво чанл тонна окснген хорич мекунад.
А) 20 т: В) 25 т: С) IX т: О) 31 т.
13. Делтап ач хама калонтарпнп дунё. лелтаи кадом дарё аст?
А) Об: В) Конго: С) Амаюнка: О) Хуанхе.
14. Накши асоснро дар кашонидани борҳон хочагни халқи Ҳиндустон калом намулп наклпёт мебочад?
А) Ҳавон: В) ОбП: С) Автомобнлй; О) Рохи оҳан.
15. Дар кнтъаи Оспё кадоме ач ин вулқонҳо чойгир шудааст? А) Гекла: В) Этна; С’) Вечувпп: 6) Фудчияма.
16. Кӯли ач хама чуқуртаринн дунё кадом аст?
А) Балхаш: В) Бапкал; С’) Мичиган; О) Онега.
17. Дар қабати тропосфера органпчмҳои чиндаро то баландни чанд км дндан мумкин аст?
А) 20-22 км: В) 17-19 км. С) 25-27 км; □) 23-26 км.
18. Истеҳсоли тачхичотҳои бофандагн ба кадоме ач ин саноатхо таалуқ дорад?
А) саноати бофандагн; В) саноати мошинасочн С’) саноати химия. О) саноатп металлургй
19. Дар минтакаи троппкӣ рӯчп ач хама кӯтоҳтарин чанд соат аст?
А) 12соату 20 дакнка: В) 11 соат;
С) 13соату 10 дақнка; О) Юсоату 30 дақика.
20. Давлати сермпллаттарннп дунё калом аст?
А) Ҳиндустон: В) Россия: С) Чнн: О) Брачилия.
21.

Комментарии